Đảm bảo tiến độ triển khai thu phí tự động không dừng

.
Nguồn: giaoduc.net.vn